Политика за поверителност за кандидати

Съдържание

1. Каква е целта на този документ?

2. Принципи на защитата на данните

3. Тип на информацията, с която разполагаме за Вас

4. Как се събира Вашата лична информация?

5. Как ще използваме информацията за Вас

6. Ако не предоставите лична информация

7. Как използваме особено чувствителна лична информация

8. Информация за наказателни присъди

9. Автоматизирано вземане на решения

10. Сигурност на данните

11. Запазване на данни

12. Права на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване

13. Право на оттегляне на съгласие

14. Длъжностно лице по защита на данните

 

1. Каква е целта на този документ?

easyHotel UK Limited е "администратор на данни". Това означава, че ние носим отговорност за решението как да съхраняваме и използваме личната информация за Вас. Тъй като кандидатствате за работа при нас (независимо дали като служител, работник или изпълнител), документът Ви информира как и защо ще се използват Вашите лични данни, а именно – за целите на процеса на подбор на кандидати, и за колко време обикновено се пазят тези данни. Той Ви предоставя определена информация, която трябва да се предостави съгласно Общия регламент относно защитата на данните ((EU) 2016/679) (GDPR).

2. Принципи на защитата на данните

Ние спазваме законите и принципите за защита на данните, което означава, че данните Ви ще:

 1. Се използват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
 2. Се събират само за валидни цели, които ясно сме Ви обяснили, и няма да се използват по никакъв начин, който е несъвместим с тези цели.
 3. Са подходящи за целите, за които сме Ви информирали, и ограничени само до тези цели.
 4. Са точни и поддържани в актуален вид.
 5. Се съхраняват само за толкова време, колкото е необходимо за целите, за които сме Ви информирали.
 6. Се съхраняват по защитен начин.

 

3. Тип на информацията, с която разполагаме за Вас

Във връзка с Вашата кандидатура за работа при нас ние ще събираме, съхраняваме и използваме следните категории лична информация за Вас:

 1. Информацията, която сте ни предоставили в автобиографията си и придружителното писмо.
 2. Информацията, която сте предоставили в нашия формуляр за кандидатстване за работа, включително име, длъжност, адрес, телефонен номер, личен имейл адрес, дата на раждане, пол, трудов стаж, квалификации.
 3. Всяка информация, която ни предоставяте по време на интервю.
 4. Онлайн отговори на нашия поведенчески тест като част от процеса на Вашето кандидатстване за работа

Ние също така имаме право да събираме, съхраняваме и използваме следните "специални категории" по-чувствителна лична информация:

 1. Информация за Вашите расова или етническа принадлежност, религиозни вярвания, сексуална ориентация и политически възгледи.
 2. Информация за Вашето здравословно състояние, включително всякакви досиета/картони за заболявания.
 3. Информация за наказателни присъди и престъпления.

 

4. Как се събира Вашата лична информация?

Ние събираме лична информация за кандидатите от следните източници:

 1. От Вас като кандидат.
 2. От назованите лица, които Ви препоръчват, от които събираме следните категории данни:

име, адрес, личен имейл адрес, дата на раждане, национален осигурителен номер, длъжност, трудов стаж

 

5. Как ще използваме информацията за Вас


Ние ще използваме личната информация, която събираме за Вас, за да:

 1. Оценяваме Вашите умения, квалификации и пригодността Ви за позицията.
 2. Извършваме проверки на биографичните данни и данните от препоръките, когато е приложимо.
 3. Комуникираме с Вас за процеса на подбор на кандидати.
 4. Поддържаме записи, свързани с нашите процеси по наемане на работа.
 5. Спазваме законови и регулаторни изисквания.

В нашите законни интереси е да решим дали да Ви назначим на позицията, тъй като би било от полза за нашия бизнес да назначим подходящото лице за тази позиция.

Също така трябва да обработим Вашата лична информация, за да решим дали да сключим трудов договор с Вас.

След като получим Вашата кандидатура (автобиография и формуляр за кандидатстване), ние ще обработим тази информация, за да решим дали отговаряте на основните изисквания, за да влезете в списъка на финалистите за позицията. Ако попаднете в списъка, ние ще решим дали кандидатурата Ви е достатъчно силна, за да Ви поканим на интервю. Ако решим да Ви се обадим за интервю, ние ще използваме информацията, която ни предоставите на интервюто, за да решим дали да Ви предложим позицията. Ако решим да Ви предложим позицията, тогава ще вземем под внимание препоръките, преди да потвърдим назначението Ви.

6. Ако не предоставите лична информация

Ако не предоставите информация при поискване, която информация е необходима, за да разгледаме Вашата кандидатура (като например доказателство за квалификация или трудов стаж), няма да можем да обработим кандидатурата Ви успешно. Ако например изискваме проверка на кредитната история или препоръки за тази позиция и не можете да ни предоставите подходящите подробни данни, няма да можем да придвижим кандидатурата Ви напред.

7. Как използваме особено чувствителна лична информация

Ще използваме Вашата особено чувствителна лична информация по следните начини:

 1. Ще използваме информация за Вашия статус на инвалидност, за да обмислим дали трябва да осигурим подходящи приспособления по време на процеса на подбор на кандидати, например дали са необходими приспособления по време на тест или интервю.
 2. Ще използваме информация за Вашите расов, национален или етнически произход, религиозни, философски или морални убеждения и сексуален живот или сексуална ориентация, за да гарантираме ефективен мониторинг и зачитане на равните възможности.

 

8. Информация за наказателни присъди

Не предвиждаме обработване информация за наказателни присъди.

9. Автоматизирано вземане на решения

Вие ще бъдете обект на решения, които ще окажат значително влияние върху Вас въз основа само на автоматизирано вземане на решения, чрез нашия първоначален поведенчески тест. Въпреки това ще имате възможност да кандидатствате за тази позиция, без да преминавате през автоматизиран процес, като изпратите имейл на careers@easyhotel.com

10. Сигурност на данните

Въведохме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратяваме случайна загуба, използване, неразрешен достъп до, промяна или разкриване на Вашата лична информация. В допълнение ограничаваме достъпа до Вашата лична информация до тези служители, представители, изпълнители и други трети лица, за които е налице "необходимост да се знае" от бизнес гледна точка. Те ще обработват Вашата лична информация само съгласно нашите указания и ще се подчиняват на задължение за запазване на поверителността. Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните и ще уведомяваме Вас и всеки компетентен регулатор за дадено предполагаемо нарушение, когато сме задължени по закон да направим това.

11. Запазване на данни

Ние ще пазим Вашата лична информация за период от 6 месеца, след като Ви съобщим своето решение дали ще Ви назначим на позицията. Ние запазваме Вашата лична информация за този период, така че в случай на правна претенция да можем да докажем, че не сме дискриминирали кандидати на забранени основания и че сме извършили процеса на подбор на кандидати по справедлив и прозрачен начин. След този период ние ще унищожим по защитен начин Вашата лична информация в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

Ако искаме да запазим Вашата лична информация в архива, на основание, че е възможно да се появи бъдеща възможност, за която да обмислим кандидатурата Ви, ние ще Ви пишем отделно, като поискаме Вашето изрично съгласие да запазим личната Ви информация за фиксиран период на от време на това основание.

12. Права на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване

Вашите права във връзка с личната информация, при определени обстоятелства, по закон имате право да:

 1. Поискате достъп до Вашата лична информация (известно като "искане за достъп на субект на данни"). Това Ви позволява да получите копие на личната информация, с която разполагаме за Вас, и да проверявате дали я обработваме законосъобразно.
 2. Поискате коригиране на личната информация, с която разполагаме за Вас. Това Ви позволява да коригирате всякаква непълна или неточна информация, с която разполагаме за Вас.
 3. Поискате изтриване на Вашата лична информация. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължим да я обработваме. Също така разполагате с правото да поискате от нас да изтрием или премахнем личната Ви информация, когато сте упражнили правото си на възражение срещу обработването (вижте по-долу).
 4. Възразите срещу обработването на Вашата лична информация, когато се основаваме на законен интерес (или на законен интерес на трето лице) и има нещо, свързано с Вашата конкретна ситуация, заради което искате да възразите срещу обработването на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг.
 5. Поискате ограничаването на обработването на Вашата лична информация. Това Ви позволява да поискате да преустановим обработването на личната информация за Вас, например ако искате да установим точността на информацията или причината за нейното обработване.
 6. Поискате прехвърлянето на Вашата лична информация към друго лице.

Ако искате да прегледате, потвърдите, коригирате или изискате изтриването на Вашата лична информация, да възразите срещу обработването на Вашите лични данни или да поискате да прехвърлим копие на Вашата лична информация на друго лице, се свържете с отдел "Човешки ресурси" в писмена форма.

13. Право на оттегляне на съгласие

Когато сте се кандидатирали за тази позиция, Вие сте предоставили съгласие към датата на подаване на Вашето заявление да обработваме Вашата лична информация за целите на процеса на подбор на кандидати. Разполагате с правото да оттеглите съгласието си за обработването за тази цел във всеки момент. За да оттеглите своето съгласие, се свържете с отдел "Човешки ресурси" на адрес careers@easyhotel.com. След като получим уведомление, че сте оттеглили съгласието си, вече няма да обработваме кандидатурата Ви и ще премахнем Вашите лични данни за защитен начин при спазване на условията на нашата политика за запазване на данни

14. Длъжностно лице по защита на данните

Назначихме мениджър по поверителността на данните, който да контролира спазването на настоящото известие за поверителност. Ако имате въпроси относно това известие за поверителност или относно начина, по който боравим с Вашата лична информация, се свържете с мениджъра по защита на личните данни чрез sars@easyhotel.com. Имате право във всеки момент да подадете жалба до Службата на комисаря по информационните въпроси (ICO), която е надзорният орган на Обединеното кралство по въпросите за защитата на данните.

Обърнете внимание, че пощенската кутия на SARS е ограничена само до запитвания, свързани със защитата на данните. Всяка кореспонденция, свързана с други въпроси, няма да получи отговор и няма да се препрати, така че вместо това използвайте нашия Формуляр за контакт.